A Nemzeti Értékelvű Párt gazdasági alapelvei

adminlogo.pngA Nemzeti Értékelvű Párt a magyar társadalom szempontjából rendkívüli fontosságúnak tartja a gazdasági viszonyok rendezettségét. A párt meggyőződése, hogy a magyar társadalom tagjainak anyagi jóléte a társadalmi szolidaritás és a társadalmi béke alapja is.

Feladatunknak érezzük, hogy azoknak az embereknek gazdasági és politikai érdekeit is képviseljük, akik számára az átlagos életszínvonal és normális megélhetés csak ábránd, akiknek jövedelme csak a mindennapi megélhetésük fedezésére elég, ezért a párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét kívánja gazdaságpolitikai tevékenysége során is előtérbe helyezni.
Jellemzően a „kisemberek”, a bérből és fizetésből élők, és a magyar mezőgazdasági, ipari vállalkozók. ill. vállalkozások érdekeit szem előtt tartva kívánja gazdaságpolitikáját kialakítani, politikájával segítve ezen társadalmi rétegek európai színvonalú felzárkózását, 
európai szintű bérezés, és munkahelyi környezet kialakításával, így biztosítva a XXI. századi európai társadalomnak megfelelő emberhez méltó rendes megélhetését.

Európai béreket.

A Nemzeti Értékelvű Párt támogatja az állami és magántulajdonra épülő gazdasági berendezkedést.

Az emberek magántulajdonhoz való jogát és azok törvényes keretek között bármilyen eszközzel történő megvédését alapvető emberi jognak tekinti.

A Nemzeti Értékelvű Párt nem fogadja el a „piac”, mint egyedüli meghatározó, szabályozó és mindenható szerepét.
A NÉP párt tagjainak meggyőződése, hogy egy modern társadalomban szükséges az államnak, mint az emberek, ill. a társadalom által megbízott érdekérvényesítőnek a piac káros folyamatait megakadályozni, korlátozni, ill. normális keretek közé szorítani, megvédve ezzel a társadalmat, a társadalmi javakat és az erőforrásokat.

A NÉP párt szükségesnek tartja egy olyan gazdaságpolitika kidolgozását, amely a magyar társadalom igényeit, érdekeit szolgálja, és amely figyelembe veszi a hazai erőforrásokat, javakat, tulajdonságokat, specialitásokat, és ezen elvek mentén alakítja ki a gazdasági felépítését, előtérbe helyezve ezzel a hazai mezőgazdasági és ipari termelés, és általában a hazai (magyar) termelés elsődlegességét, fejlesztését és támogatását; A Nemzeti Értékelvű Párt csökkenteni akarja az importfüggőséget mindazon területeken, ahol az társadalom számára a hazai erőforrások rendelkezése állnak.

A Nemzeti Értékelvű Párt vallja, hogy a földi javaknak minden, a magyar társadalmat alkotó ember rendelkezésére kell állniuk. A párt működése során arra törekszik, hogy a javak elosztása méltányos legyen, meggyőződése, hogy azoknak a méltányosság arányában kell eljutniuk minden egyes emberhez.

A magántulajdonnak, kifejezetten a mezőgazdasági és ipari vállalkozásoknak, vállalatoknak a köz érdekét is szolgáló feladatai is vannak.

A magyar társadalom joga, hogy megakadályozza a magántulajdonnal való visszaélést, pl. az emberek szabadságát, szabadságjogait, törvény által biztosított jogait nem korlátozhatja; nem teremthet indokolatlan függőségeket és monopolhelyzeteket; nem kartelezhet; korlátozás nélkül nem adhat el silány minőségű terméket; valamint az itthon eladott termékeknek legalább 50%-ban az országban megtermelt árunak kell lennie.

A Nemzeti Értékelvű Párt támogatja a vállalkozások esélyegyenlőségét.
A vállalkozási formák között nem tesz különbséget.
Indokoltnak tartja a „valódi” termelő szövetkezetek, létrejöttét, anyagi és erkölcsi támogatását. A tevékenységek jellege miatt különösen fontosnak tartjuk a szövetkezetek létrejöttének támogatását a mezőgazdaság, a természetgazdálkodás és az ipar egyéb területein.

A NÉP a méltányos közteherviselés elvét vallja, alapkövetelménynek tartja, hogy a társadalom közterheit mindenki jövedelme arányában viselje.

A NÉP igyekszik elősegíteni Magyarország valamennyi állampolgára számára jólétének emelkedését és támogatja is azt.
Azonban a Nemzeti Értékelvű Párt károsnak tartja az elsősorban profitérdekű fogyasztás egyoldalú növelésének segítését, és az emberek kizsákmányolására alapuló fogyasztói társadalmat.

A Nemzeti Értékelvű Párt elismeri az emberi munka méltóságát. 
A munka és a munkához való jutás az ember természetes alapjoga. 
Ezért a Nemzeti Értékelvű Párt kiemelten fontosnak tartja a munka és a magyar munkaerő európai szintű erkölcsi és síkra száll annak anyagi elismeréséért, megbecsüléséért.

A Nemzeti Értékelvű Párt küzd a munkavállalók jogos érdekeinek védelméért, támogatja szabad szervezkedésüket.

Társadalmi érdek, hogy hazánk a lehetőségeihez mérten fejlődjék, azt vesszük alapul, hogy Magyarország területileg egy és egész, ezért meggyőződésünk, hogy az ország különböző területein élőknek egyenlő esélyt kell biztosítani az emberhez méltó életkörülmények eléréséhez, az emberek anyagi és erkölcsi boldogulásához. 
Meggyőződésünk, hogy az állam feladata az, hogy a törvényi kereteket megteremtse és intézkedéseket tegyen az igazságtalan Magyarországon belüli területi különbségek kiegyenlítésére.

Az egyes területek segítésének abban kell megnyilvánulnia, hogy segítse az ország elmaradottabb területein az elsősorban magyar tulajdonú ipari, mezőgazdasági vállalkozások megtelepedését, azért hogy az ott élő emberek öntevékeny részvételét és aktivitását segítse, ezzel megteremtve a nehézségekből való kilábalás feltételeit.

http://nep-part.hu/

Vissza a főoldalra