Alapelvek

A Nemzeti Értékelvű Párt elvei lefektetésének társadalmi indokai


A Nemzeti Értékelvű Párt elveinek kialakításánál alapul szolgált a több mint ezer éves államiságunk, értékeink, amelyek kiállták az idők próbáját.
A Nemzeti Értékelvű Párt alapelveinek lefektetését szükségesnek tartja, mivel nem kíván azonosulni, vagy közösséget vállalni az eddig, a rendszerváltás óta eltelt idő vadprivatizációs, vadkapitalista, kizsákmányoló, liberális, embertelen és társadalomellenes politikájával és gazdaságpolitikával.
A NÉP pártja nem ért egyet a mindenáron és főleg az alulértékelt vadprivatizációval, és a társadalom vagyonának ilyen címen történő elherdálásával, magánkézbe történő átjátszásával, elhitelezésével, bármilyen vélt vagy valós üzleti megfontolások alapján.
A NÉP pártja nem ért egyet a közvagyon, a közszolgáltatás, vagy közszolgáltatást végző vállalkozások magánkézbe adásával, vagy magánkézben tartásával.
A Nemzeti Értékelvű Párt egy egészséges patrióta, protekcionista gazdaságpolitika megvalósítására törekszik Magyarországon, az itt élő emberek jövőjének és jólétének biztosítására.
A NÉP pártja nem tud szellemileg azonosulni a több, mint 21-éve tartó, Magyarország vagyonának, emberi erőforrásainak alárendelt harmadik-világbeli szinten tartásával, az emberek rabszolgaságba, vagy adósrabszolgaságba taszításával – akkor sem, ha az államon keresztül valósul ez meg – és ezzel szemben fellépni igyekszik.
A Nemzeti Értékelvű Párt hazafias, emberközpontú, nemzeti konzervatív, keresztény értékelvű párt, amely az emberi jólétet, és méltóságot tiszteletben tartó társadalom megvalósítására törekszik, amelynek alapja a család és a magyar ember.


Mi a Nemzeti Értékelvű Pártban fontosnak tartjuk, hogy legyenek eszmei alapelveink, amelyek meghatározzák a pártunk következetes politikai irányvonalát, amely kiszámíthatóvá teszi a Nemzeti Értékelvű Párt politikájának lépéseit az emberek széles rétegei számára.
Ebből következően a felmerülő politikai kérdésekre adott válaszaink egy azonos gondolati egységbe illeszkednek.

A nemzeti konzervatív, keresztény embernek sajátos életfelfogása van, amely elutasítja liberalizmust, a kommunizmust, és minden, csak önös érdeket kiszolgáló és az embert kizsákmányoló formákat.
A Nemzeti Értékelvű Párt a hazafias, keresztényi, nemzeti konzervatív emberképre, a hagyományos értelemben véve klasszikus etikai és lelki értékekre támaszkodik, különös tekintettel az európai etikára és a jó keresztényi lelkiségre, annak megőrzésére, és ennek megfelelően kívánja alakítani és megőrizni a társadalmat.
Ez az irat rendszerezi ennek a szemléletnek a jelenlegi társadalmi helyzetre és ezen helyzetek által támasztott kihívásokra vonatkozó válaszait.

Éppen ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy biztos eszmei alappal legyünk felvértezve a Nemzeti Értékelvű Pártban, amely a párt programját a hazafias és nemzeti konzervatív emberképre építi.
Ma a társadalom eltávolodott az alapvető emberi, hazafias, nemzeti konzervatív, keresztény etika értékektől. Tehát úgy érezzük, hogy annál inkább szükség van egy egységes és egyértelmű, részletesen kifejtett elvrendszerre, amely kifejezi nemzeti értékeinket, és ezeket az értékeket szervezett politikai erőként legyünk képesek megjeleníteni a társadalmi közéletben.

Mi magyarok történelmünknél fogva több, mint ezer éves, saját és rendkívül gazdag hagyományokra építhetjük a korszerű, hazafias, nemzeti konzervatív politikánkat.
Őseink szellemi-tárgyi hagyatéka irányíthatja közéleti és politikai tevékenységünket, mint pl. a hazafiság, kereszténység, a nemzeti öntudat, a becsületesség, az etika és a más embertársaink iránti tisztelet és emberbaráti szeretett.

Két kérdésben kiemelten fontosnak éreztük, hogy állást foglaljunk: az egyre mélyülő elszegényedés és a globalizáció, amelyek következtében szükségesnek tartottuk lefektetni elveinket. Ezen jelenségek megfékezésére, kordában tartására, és a magyar nép megőrzésére, az ebben a dokumentumban lefektetett alapelveket képviselve válik a Nemzeti Értékelvű Párt, mint néppárt a magyar keresztény, valamint nemzeti konzervatív szellemi hagyaték méltó képviselőjévé.


A Nemzeti Értékelvű Párt alapelveinek hasznossága


A Nemzeti Értékelvű Párt (rövidített nevén: NÉP) néppárt, alapelvei azokat a legfontosabb emberközpontú nemzeti konzervatív elveket, értékeket és célokat tartalmazzák, amelyek megalapozzák a NÉP párt politikai programjait és a párt tagjainak közéleti tevékenységét.

Az alapelveink kifejezik a NÉP párt politikai eszmerendszerének lényét és meghatározzák önazonosságát.

Az alapelveink összehangolják a párt tagjainak, politikai vezetőinek, testületeinek, kabinetjeinek és más szerveinek tevékenységét, segítik a párton belüli egység megvalósítását és a párt integritásának kialakulását.

A NÉP elvárja minden tagjától, hogy a párt alapelvekeit megismerje és elfogadja, és érvényesíteni próbálja azt a politikai tevékenységében, konkrét kérdések megítélésében, problémák megoldásában, lelkiismerete szerint.


A Nemzeti Értékelvű Párt eszmeisége

A Nemzeti Értékelvű Párt nemzeti konzervatív, keresztény eszmeiségű néppárt, és modern, önálló programmal rendelkező párt. Eszmevilága a magyar történelmi múlt hagyományaiból és szellemiségéből fakad. A magyar nemzeti hagyományok és sajátosságok szellemében, a kialakult történelmi helyzet figyelembe vételével dolgozza ki programjait és folytatja tevékenységét a társadalom és a magyar nemzet érdekében.

A Nemzeti Értékelvű Párt az emberközpontú nemzeti konzervativizmus eszmerendszerét vallja, és az ennek megfelelő társadalom megvalósítására törekszik.

Épít a nemzeti konzervatív - keresztény mozgalmak hagyományaira.

A Nemzeti Értékelvű Párt magyar nemzeti konzervatív emberközpontú politikája arra a meggyőződésre épül, ha sikeresen kiáll a magyar nemzetért és a magyar nemzetet alkotó emberekért, családokért, tömegekért, valamint ezen önálló társadalmi individuumok sajátos érdekeinek és értékeinek tiszteletben tartásáért, elismeréséért és védelméért.

A Nemzeti Értékelvű Párt határozott nemzeti jellege mellett természetesen együttműködésre törekszik más országok hasonló eszmeiséget valló pártjaival és mozgalmaival, és hasznosíthatja más pártok elért eredményeit és gyakorlati tapasztalatait.

A NÉP pártja a nemzeti érdekek megvalósítása érdekében a saját elvei feladása nélkül mindig készen áll az együttműködésre más, de hasonló elveket valló politikai pártokkal, társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal és ideológiákkal.

Mi, a Nemzeti Értékelvű Párt tagjai arra törekszünk, hogy emberközpontú megoldásokat találjunk a társadalmi, közéleti és politikai problémák kezelésére és megoldására a hagyományos nemzeti konzervatív értékrendnek megfelelően. Természetesen nem kívánjuk a keresztényi egyházakat vagy azok bármely felekezetét politikai célokra felhasználni.
Tevékenységünk során törekszünk egy olyan politikai tevékenység megvalósítására, amely az egész társadalmi életet, a magyar nemzet fejlődését, az emberek, a bérből és fizetésből élők, a magyar vállalkozások és vállalatok, valamint személyek teljesebb kibontakozását, minél magasabb szintű oktatását, és ezáltal tudását és tisztes megélhetését szolgálja, illetve mozdítsa elő.

A Nemzeti Értékelvű Párt keresztény és emberközpontú nemzeti konzervatív eszmeisége tagjainak elkötelezettségéből fakad.
Tagjaink kötelességüknek érzik a politikai életben való aktív részvételt, az emberek érdekeinek védelmét, a politizálást pedig hazafias tettnek tekintik.
Meggyőződésünk, hogy lehetséges a keresztény szellemű, emberközpontú nemzeti konzervatív, becsületes, elvhű közéleti és politikai tevékenység.

A Nemzeti Értékelvű Párt tagjai tudatában vannak annak, hogy a társadalmi folyamatok befolyásolása csak megfelelő politikai hatalom birtokában lehetségesek, így a párt arra törekszik, hogy ezt a hatalmat az emberek felhatalmazása alapján gyakorolni tudja, de elutasítja, és fellép minden öncélú hatalomra való törekvéssel szemben.

A Nemzeti Értékelvű Párt az egyházaktól független politikai erő.
Tiszteletben tartja az egyházak és vallási felekezeteik, közösségeik autonómiáját, ugyanezt azonban viszont is elvárja.

A Nemzeti Értékelvű Párt elismeri, hogy a történelmi egyházak mással nem helyettesíthető közszolgálatot töltenek be a magyar társadalom életében.
A nemzeti konzervativizmus, emberközpontú keresztényi politikájának egyik kötelessége az, hogy visszavezesse a magyar társadalmat az erkölcs, a becsület, és tisztesség, az emberi szolidaritás és szeretet útjára, és a feltételeket ehhez biztosítsa.

A Nemzeti Értékelvű Párt emberközpontú nemzeti konzervatív eszmeiségéből következik, hogy a párt belső életében az embereitől elvárja a kölcsönös megbecsülés, tisztelet és szeretet szellemében alakítsák tevékenységüket.
A NÉP párt hazafias, emberközpontú nemzeti konzervatív szellemisége a politikai életben való részvétel stílusában és magatartásában is meg kell, hogy nyilvánuljon.

A NÉP párt, a saját eszmei elkötelezettsége mellett tiszteletben tarthatja más embercsoportok ettől eltérő nézeteit.


A Nemzeti Értékelvű Párt társadalmi felfogása


A Nemzeti Értékelvű Párt szerint a társadalom alapja a család és a családot alkotó emberek.
Az emberek szabad, öntudattal rendelkező, felelős közösségi lények, és mint ilyenek, egyediek, megismételhetetlenek és behelyettesíthetetlen értékek.

A személyes szabadság, méltóság ezen belül kifejezetten az emberhez méltó lakhatás, a tisztességes és magas szintű oktatás, a munkához való jutás, és tisztességes megélhetés minden ember elidegeníthetetlen joga, ez megköveteli az emberek ilyen jogainak elismerését, tiszteletben tartását, védelmét.
Az ember jogai természetéből fakadóan egyetemes és sérthetetlen jogok, melyeket sem az állam, sem csoportok vagy személyek indokolatlanul nem korlátozhatnak, vagy sérthetnek meg.

Az emberi méltóságnak, az igazságosságnak és tisztességnek, a becsületnek kell az alapjának lennie az emberek jogegyenlőségének.
A Nemzeti Értékelvű Párt elítéli az emberek hátrányos és igazságtalan megkülönböztetését, mindazt, ami sérti az emberi méltóságot és kiváltója napjainkban is a társadalomban mindinkább felmerülő feszültségeknek.

Az élethez való jog az ember legelemibb, legtermészetesebb és legalapvetőbb joga.
Az élethez való jogot nem lehet megtagadni hivatkozva az emberek munkakörülményeire, a társadalomban betöltött szerepére, ill. annak hasznosságára, vagy az emberek egészségi állapotára, lakáskörülményeire, vagy pedig a kultúra hiányára.

Az emberi élet annak fogamzásától a halálig tart.

Az egyes ember, vagy embercsoportok hasznossága, értéke nem függhet az általuk felhalmozott, vagy az általuk birtokolt javaktól, azok mennyiségétől, vagy minőségétől; a teljesítményüktől; a társadalomban betöltött szerepüktől, vagy nem függ a munkájuk, feladatuk hasznosságától, vagy rentabilitásától.
Az emberek nem tekinthetőek árucikkeknek; eszközöknek; tárgyaknak vagy csak hasznos erőforrásoknak.

A Magyarországon élő emberek, kistermelők, mezőgazdasági vállalkozások, vállalkozások, vagy vállalatok céljai, szükségletei elsőbbséget élveznek a multinacionális bevándorló nagytőke egyoldalú gazdasági növekedési követelményével szemben.

Az egyes ember, a család és a társadalom elválaszthatatlanok egymástól.
A társadalom az emberek és családok közössége. Az ember és a család a társadalom alapja.

A Nemzeti Értékelvű Párt a magyar társadalmat alkotó embereket és családokat a teljes magyar nemzet egységes részének tekinti.

A Nemzeti Értékelvű Párt elutasítja a kommunizmus és internacionalizmus, a eszmerendszerét.


A társadalmi felfogásunk alapjai


Az magyar társadalom legtermészetesebb formája a család, a család ősidők óta minden társadalmi felépítés alapja. A család sajátos feladatokat tölt be a társadalomban, ezért biztosítani kell a családok boldogulását, jogait, a családok normális megélhetését, társadalmi elfogadottságát és egyébként „működését” pedig biztosítani kell.

Az államnak és a társadalomnak el kell ismernie a család, mint minden társadalom alapjának jogait. Az állam vagy bármely szervezete nem veheti át a családhoz tartozó feladatokat és a család felelősségét.

Az államnak az a feladata, hogy a családokat segítse, támogassa, szükségleteit biztosítsa, és a létfeltételeket megteremtse.

Az oktatás és a nevelés kiegészítik és segítik az egyes ember, a család és a családi közösségben élők társadalmi érvényesülését, és segítik az egyes emberek, és a családban élő emberek feladatainak elvégzését.
Ezért biztosítani kell az állam részéről minden területen, az ingyenes oktatást, ezen körben pedig rendezni kell a szülők jogait és kötelességeit.

Az államnak biztosítania kell azt, hogy az emberek önmaguk gondoskodhassanak a családjaik anyagi biztonságáról.

Szükségesnek tartjuk, hogy gyermekneveléssel kapcsolatos többletterheket a társadalom munkavégzésként ismerje el.

Az egyedül élők vagy a családból bármilyen okból kiszorultak támogatását is fontos feladatnak tekintjük.

Az emberi szabadságok, szabadságjogok, méltóság érvényesülése és annak kibontakozása csak békeidőben lehetséges.
A Nemzeti Értékelvű Párt elutasítja – a társadalom jogos önvédelme kivételével – a társadalmi vagy nemzetközi konfliktusok megoldásának az erőszak, a háború, vagy bármilyen fegyveres harccal történő megoldását.

A társadalom felépítését meghatározó értékek

Az emberi szabadságok, és szabadságjogok

Az ember születésétől és természeténél fogva szabad.
Elítéljük az ember szabadságok és szabadságjogok megsértését.

A Nemzeti Értékelvű Párt abból indul ki, hogy az ember a születésétől fogva szabad, gondolkodó lény. Igazán szabad azonban akkor lehet, ha ismeri igazságot, és rendelkezik a felelős döntéshozás képességével.
Az ember az igazság ismeretében, szabadon hozott döntéseiért saját lelkiismeretének, becsületének, embertársainak, a társadalom törvényeinek, és Istennek felelős.

A szabadság minden ember alapvető emberi joga.
Saját szabadságával mindenki önállóan élhet, azonban el kell ismernie más emberek szabadságát is, az egyén szabadsága nem korlátozhatja más emberek alapvető szabadságjogait.
Az emberi szabadságok a társadalom rendezett és békés viszonyai között érvényesülhetnek.

Az emberi szabadságjogok között külön figyelmet szentel a Nemzeti Értékelvű Párt a vallás- és lelkiismereti szabadságnak. Elutasítja annak megsértését, a hátrányos megkülönböztetést.

A Nemzeti Értékelvű Párt természetesnek tartja a vallási nézetek sokféleségét.
A NÉP pártja szükségesnek tartja a különböző világi, vagy vallási nézetek tiszteletben tartását, mint a társadalom együttélésének zálogát.

A Nemzeti Értékelvű Párt fontosnak tartja az ember számára a saját népét alkotó közösség hiteles történelmének megismerését, továbbá hazafias öntudatának, kreativitásának, kezdeményező készségének és felelősségérzetének fejlesztését.


Az igazság és igazságosság


Egy normális társadalomban az igazságosság, a becsület, a tisztesség az emberi kapcsolatok nélkülözhetetlen követelménye.
Az igazság ismerete mindenkinek alapvető joga, ezért a NÉP párt az gazságot, és az igazságosságot elidegeníthetetlen értéknek tekinti.

A Nemzeti Értékelvű Párt olyan társadalmi és gazdasági szerkezet létrehozásának megvalósítását tűzte ki célul, amely nem engedi meg a társadalmi méretű igazságtalanságot.
Többek között azt, hogy egyes társadalmi vagy gazdasági csoportok vagy társadalmi rétegek más társadalmi csoportok-, rétegek hátrányára jussanak társadalmi, vagy anyagi előnyökhöz, javakhoz.

A Nemzeti Értékelvű Párt elvei biztosítják a társadalom tagjai számára az esélyegyenlőséget.
Meggyőződésünk, hogy az államnak biztosítani a kell az esélyegyenlőség érvényesüléséhez szükséges törvényi kereteket.

Az igazságnak a társadalmi élet minden területén érvényesülnie kell.
A Nemzeti Értékelvű Párt rendkívül fontosnak tartja az igazságosság és az esélyegyenlőség érvényesülését a gazdasági élet területén is.

A Nemzet Értékelvű Párt az igazság jegyében elítéli a politikusbűnözést, a politikusi létből eredő indokolatlan öncélú gazdasági előnyszerzés minden formáját, ezért kiemelten fontosnak tartja a politikusbűnözők elszámoltatását, valamint a politikusbűnözés ellehetetlenítését, és az ilyen típusú bűncselekmények elkövetésének felmerülésének esetén a nyomozóhatóság kérésére a mentelmi jog automatikus felfüggesztését.

A társadalom szerkezete


A NÉP párt jelentőséget tulajdonít a társadalmi szerkezet jó kialakításának, amely lényegesen befolyásolja az emberek cselekvési és döntési lehetőségeit.
A NÉP párt nem fogadja el, hogy egyedül a társadalmi struktúra megváltoztatása képes megoldani az összes társadalmi problémát.

A társadalmi szervezetek között kiemelt jelentőségűek az államilag működtetett önkormányzatok – emiatt az önkormányzatoknak mint állami apparátusnak rendelkezniük kell az elvégzendő feladataik ellátásához szükséges anyagi és tárgyi feltételekkel, eszközökkel.
Az önkormányzati közösségek közül kiemelt jelentőségűek a helyi települési és kerületi önkormányzatok. Az önkormányzatok önállóak és egymástól függetlenek, működésüket törvény szabályozza.


A Nemzeti Értékelvű Párt politikai rendszere,
alapja a több mint ezer éves magyar államiság.


A Nemzeti Értékelvű Párt a nemzet egészét kívánja képviselni.
Feladatunknak érezzük, hogy azokat az embereket is képviseljük, akik számára az átlagos életszínvonal és normális megélhetés csak ábránd, akiknek a munkabére, nyugdíja csak a mindennapi megélhetésük fedezésére elég.
A párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét kívánja politikai tevékenysége során előtérbe helyezni, ellátni.
Jellemzően a „kisemberek”, a bérből-, fizetésből élők és a magyar vállalkozások érdekeit szem előtt tartva kíván politizálni, politikájával segítve ezen társadalmi réteg európai színvonalú felzárkózását.

A Nemzeti Értékelvű Párt kiemelten fontosnak tartja a személyi szabadság, a társadalmat alkotó családok, az egyes ember és ezek magántulajdonának védelmét, ezért elengedhetetlennek tartja a családok, az egyes emberek és javaik bűnözéssel és bűnözőkkel szembeni jogos védelmét, ennek keretében a törvényeket a társadalom szükségleteinek kielégítése miatti elengedhetetlen változtatások bevezetését tartja szükségesnek - az általános európai gyakorlatnak megfelelően - a törvényes keretek közötti sport-, vadász- és önvédelmi célú fegyverek tartásához és használatához.

Egy normálisan működő társadalomnak az emberek szabadságát a jogrendszernek kell biztosítania. Meg kell akadályozni azt, hogy a törvényes renden kívül bárki rákényszeríthesse akaratát a társadalomra, vagy a társadalom egyes rétegeire, tagjaira.
A Nemzeti Értékelvű Párt emberközpontú nemzeti konzervatív & keresztény politika a magyar társadalom egészének egységét nem csak elvekben vallja, hanem maga kezdeményezi a magyar társadalom egységének megvalósítását az evangéliumi tanítás szellemében.
Ez korunk nemzeti konzervatív politikájának legfontosabb, legnehezebb és egyben legnagyobb feladata.
A Nemzeti értékelvű Pártban úgy hisszük, hogy a globalizáció hátrányainak elhárítását csak az emberközpontú nemzeti konzervatív politikával lehet megelőzni, vagy elhárítani és a globalizmus kedvező hatásait normális keretek között kihasználni és beépíteni a társadalmi berendezkedésbe.

A Nemzeti Értékelvű Párt a jogállamiság maradéktalan megvalósítását kívánja elérni, amelyben a társadalom szempontjából lényeges viszonyt a társadalom által alkotott törvények szabályoznak, ezen törvények minden egyes állampolgárra, és az állampolgárok valamennyi társadalmi rétegére, csoportjára, civil- és egyéb szervezetére kötelezőek.
A helyi, ill. kerületi önkormányzatok belső szabályozását úgy kell kialakítani, hogy teret engedjen a helyi hagyományoknak, és normáknak, az erkölcsi elvek megvalósulásának, és azok szabályozó szerepének.
Az önkormányzati jogoknak korlátai is vannak, az önkormányzatok nem léphetik túl illetékességi körüket, az önkormányzati szabályozások nem lehetnek ellentétesek a Magyar Köztársaság Alkotmányával és törvényeivel, továbbá nem korlátozhatják az emberi szabadságjogokat.

A szabadság és jogállamiság csak az emberek és közösségeik valódi többségi akaratára épülhet, amely garanciákat tartalmaz a kisebbségek védelmére is.

A Nemzeti Értékelvű Párt fontosnak tartja a tagjai, és minden egyes állampolgár esetében a jogi, politikai, hazai történelmi és műszaki műveltség gyarapítását.
Szorgalmazza az állampolgárok közügyekben való aktív részvételét, ezzel növelve a személyes felelősségvállalásukat.

A NÉP párt vallja, hogy az iskolázott, művelt és öntudatos állampolgárok nélkül igazi modern, fejlődésre képes társadalom nem jöhet létre.
Valljuk, hogy az európai ember: pallérozott elme, kiművelt emberfőben... nyújthat felemelkedést minden modern társadalom számára! Ezért az egyik legfontosabb dolognak érezzük az iskolák megtartását, a kistelepüléseken éppúgy, ahogyan a városokban, függetlenül azok vélt, vagy valós anyagi rentabilitásától. Tudomásul kell venni, hogy a „tudás”-nak nem közvetlenül mérhető a megtérülési mutatója, azonban, ha egy társadalmat alkotó emberek tudása és műveltségi szintje magas, akkor az a társadalom számára rentábilis, azaz pontosan mérhető hasznot hoz, nem beszélve a hazai és nemzetközi erkölcsi elismerésről, megbecsülésről.
Ezért a Nemzeti Értékelvű Párt fontosnak tartja azt, hogy minél több fiatal jusson szakmához, diplomához, ezért az oktatási rendszer átalakítását tűzte ki egyik céljául, ennek keretében kiemelten fontosnak tartjuk az iskolák támogatását, és az első diploma ingyenes megszerzését.
A magyar történelem és szellemiség hiteles oktatását.


A Nemzeti Értékelvű Párt gazdasági alapelvei


A Nemzeti Értékelvű Párt a magyar társadalom szempontjából rendkívüli fontosságúnak tartja a gazdasági viszonyok rendezettségét. A párt meggyőződése, hogy a magyar társadalom tagjainak anyagi jóléte a társadalmi szolidaritás és a társadalmi béke alapja is.

Feladatunknak érezzük, hogy azoknak az embereknek gazdasági és politikai érdekeit is képviseljük, akik számára az átlagos életszínvonal és normális megélhetés csak ábránd, akiknek jövedelme csak a mindennapi megélhetésük fedezésére elég, ezért a párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét kívánja gazdaságpolitikai tevékenysége során is előtérbe helyezni.
Jellemzően a „kisemberek”, a bérből és fizetésből élők, és a magyar mezőgazdasági, ipari vállalkozók. ill. vállalkozások érdekeit szem előtt tartva kívánja gazdaságpolitikáját kialakítani, politikájával segítve ezen társadalmi rétegek európai színvonalú felzárkózását, európai szintű bérezés, és munkahelyi környezet kialakításával, így biztosítva a XXI. századi európai társadalomnak megfelelő emberhez méltó rendes megélhetését.

A Nemzeti Értékelvű Párt támogatja az állami és magántulajdonra épülő gazdasági berendezkedést.

Az emberek magántulajdonhoz való jogát és azok törvényes keretek között bármilyen eszközzel történő megvédését alapvető emberi jognak tekinti.

A Nemzeti Értékelvű Párt nem fogadja el a „piac”, mint egyedüli meghatározó, szabályozó és mindenható szerepét.
A NÉP párt tagjainak meggyőződése, hogy egy modern társadalomban szükséges az államnak, mint az emberek, ill. a társadalom által megbízott érdekérvényesítőnek a piac káros folyamatait megakadályozni, korlátozni, ill. normális keretek közé szorítani, megvédve ezzel a társadalmat, a társadalmi javakat és az erőforrásokat.

A NÉP párt szükségesnek tartja egy olyan gazdaságpolitika kidolgozását, amely a magyar társadalom igényeit, érdekeit szolgálja, és amely figyelembe veszi a hazai erőforrásokat, javakat, tulajdonságokat, specialitásokat, és ezen elvek mentén alakítja ki a gazdasági felépítését, előtérbe helyezve ezzel a hazai mezőgazdasági és ipari termelés, és általában a hazai (magyar) termelés elsődlegességét, fejlesztését és támogatását; A Nemzeti Értékelvű Párt csökkenteni akarja az importfüggőséget mindazon területeken, ahol az társadalom számára a hazai erőforrások rendelkezése állnak.

A Nemzeti Értékelvű Párt vallja, hogy a földi javaknak minden, a magyar társadalmat alkotó ember rendelkezésére kell állniuk. A párt működése során arra törekszik, hogy a javak elosztása méltányos legyen, meggyőződése, hogy azoknak a méltányosság arányában kell eljutniuk minden egyes emberhez.

A magántulajdonnak, kifejezetten a mezőgazdasági és ipari vállalkozásoknak, vállalatoknak a köz érdekét is szolgáló feladatai is vannak.

A magyar társadalom joga, hogy megakadályozza a magántulajdonnal való visszaélést, pl. az emberek szabadságát, szabadságjogait, törvény által biztosított jogait nem korlátozhatja; nem teremthet indokolatlan függőségeket és monopolhelyzeteket; nem kartelezhet; korlátozás nélkül nem adhat el silány minőségű terméket; valamint az itthon eladott termékeknek legalább 50%-ban az országban megtermelt árunak kell lennie.

A Nemzeti Értékelvű Párt támogatja a vállalkozások esélyegyenlőségét.
A vállalkozási formák között nem tesz különbséget.
Indokoltnak tartja a „valódi” termelő szövetkezetek, létrejöttét, anyagi és erkölcsi támogatását. A tevékenységek jellege miatt különösen fontosnak tartjuk a szövetkezetek létrejöttének támogatását a mezőgazdaság, a természetgazdálkodás és az ipar egyéb területein.

A NÉP a méltányos közteherviselés elvét vallja, alapkövetelménynek tartja, hogy a társadalom közterheit mindenki jövedelme arányában viselje.

A NÉP igyekszik elősegíteni Magyarország valamennyi állampolgára számára jólétének emelkedését és támogatja is azt.
Azonban a Nemzeti Értékelvű Párt károsnak tartja az elsősorban profitérdekű fogyasztás egyoldalú növelésének segítését, és az emberek kizsákmányolására alapuló fogyasztói társadalmat.

A Nemzeti Értékelvű Párt elismeri az emberi munka méltóságát.
A munka és a munkához való jutás az ember természetes alapjoga.
Ezért a Nemzeti Értékelvű Párt kiemelten fontosnak tartja a munka és a magyar munkaerő európai szintű erkölcsi és síkra száll annak anyagi elismeréséért, megbecsüléséért.

A Nemzeti Értékelvű Párt küzd a munkavállalók jogos érdekeinek védelméért, támogatja szabad szervezkedésüket.

Társadalmi érdek, hogy hazánk a lehetőségeihez mérten fejlődjék, azt vesszük alapul, hogy Magyarország területileg egy és egész, ezért meggyőződésünk, hogy az ország különböző területein élőknek egyenlő esélyt kell biztosítani az emberhez méltó életkörülmények eléréséhez, az emberek anyagi és erkölcsi boldogulásához.
Meggyőződésünk, hogy az állam feladata az, hogy a törvényi kereteket megteremtse és intézkedéseket tegyen az igazságtalan Magyarországon belüli területi különbségek kiegyenlítésére.

Az egyes területek segítésének abban kell megnyilvánulnia, hogy segítse az ország elmaradottabb területein az elsősorban magyar tulajdonú ipari, mezőgazdasági vállalkozások megtelepedését, azért hogy az ott élő emberek öntevékeny részvételét és aktivitását segítse, ezzel megteremtve a nehézségekből való kilábalás feltételeit.


Természetvédelmi elveink


Az ember és a természet kapcsolatában a Nemzeti Értékelvű Párt abból indul ki, hogy az ember felelős a világ megtermelt javainak kiaknázásáért és használatáért, ezért felelősséggel tartozik nemcsak a ma élő, hanem a jövő generációinak tagjaival szemben is.

A természet erőforrásaival való gazdálkodásnál figyelembe kell venni, hogy „A földet nem örököltük atyáinktól, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

A Nemzeti Értékelvű Párt megengedhetetlennek tartja, hogy a multinacionális érdekek, a fogyasztás és a vélt vagy valós gazdasági növekedést elősegítendő, öncélú profithajszolás miatt azt, hogy kizsákmányolják, lerombolják a természetet, és tönkretegyék annak ökoszisztémáját.

A Nemzeti Értékelvű Párt olyan patrióta, protekcionista gazdasági és társadalmi fejlődést támogat, amely erkölcsi kötelezettségének tekinti a természet és az emberi élet minőségének megőrzését és javítását is.

Nélkülözhetetlennek tartjuk az állami intézkedések mellett az emberek felelősségtudatának és öntudatos életmódjának kialakításának fejlesztését, és az öntudatos életmódra nevelést is.
A NÉP párt úgy gondolja, hogy a társadalom gazdasági fejlődése elérhető a természeti ökoszisztémák teljes lerombolása nélkül, továbbá szükség van, ha az még lehetséges, a már lerombolt ökoszisztémák helyreállítására, illetve azok regenerálására és bővítésére.

A Nemzeti Értékelvű Párt meggyőződése, hogy az ember és a természet, vallási szempontból „a teremtett világ” viszonyát a társadalmi szükségletek teljességét figyelembe vevő rendszerben lehet megoldani, elsődlegesen olyan természetbarát technológiát alkalmazva, amely nem rombolja le a környezetet és az ökoszisztémát.

Nemzeti Értékelvű Párt kifejezetten kivitelezhetőnek tartja Magyarországon a környezetbarát ipar, a „zöld mezőgazdaság” és a könnyűipar visszaállítását és újjáépítését, hiszen hazánk agráripari ország, azaz „élelmiszer nagyhatalom” volt a „liberális rombolást” megelőzően.

A Nemzeti Értékelvű Párt elítéli a természetes környezetünket leromboló, kizárólagosan öncélú és profitorientált gazdasági növekedésre törekvést, elítéli azon túlzó törekvéseket is, amelyek nem foglalkoznak, ill. nem veszi figyelembe a társadalom ésszerű igényeit.

A NÉP párt fontosnak tartja, hogy az ország őshonos flóráját és faunáját megőrizze és gyarapítsa, valamint a köztudomás és kultúra szervesebb részévé tegye, ezzel elősegítse az őshonos növények és állatok megőrzését, lehetővé tegye és hosszú távon fenntarthatóan biztosítsa élőhelyüket, valamint teret nyújtson ezen állat- és növényfajok ésszerű gazdasági felhasználásához, ahonnan tájidegen fajok térhódítása miatt kiszorultak.


Szigethalom, 2011. november 26.

Nemzeti Értékelvű Párt elnöksége,
a NÉP pártja nevében.

Minden jog fenntartva.

A Nemzeti Értékelvű Párt elvei lefektetésének társadalmi indokai


A Nemzeti Értékelvű Párt elveinek kialakításánál alapul szolgált a több mint ezer éves államiságunk, értékeink, amelyek kiállták az idők próbáját.
A Nemzeti Értékelvű Párt alapelveinek lefektetését szükségesnek tartja, mivel nem kíván azonosulni, vagy közösséget vállalni az eddig, a rendszerváltás óta eltelt idő vadprivatizációs, vadkapitalista, kizsákmányoló, liberális, embertelen és társadalomellenes politikájával és gazdaságpolitikával.
A NÉP pártja nem ért egyet a mindenáron és főleg az alulértékelt vadprivatizációval, és a társadalom vagyonának ilyen címen történő elherdálásával, magánkézbe történő átjátszásával, elhitelezésével, bármilyen vélt vagy valós üzleti megfontolások alapján.
A NÉP pártja nem ért egyet a közvagyon, a közszolgáltatás, vagy közszolgáltatást végző vállalkozások magánkézbe adásával, vagy magánkézben tartásával.
A Nemzeti Értékelvű Párt egy egészséges patrióta, protekcionista gazdaságpolitika megvalósítására törekszik Magyarországon, az itt élő emberek jövőjének és jólétének biztosítására.
A NÉP pártja nem tud szellemileg azonosulni a több, mint 21-éve tartó, Magyarország vagyonának, emberi erőforrásainak alárendelt harmadik-világbeli szinten tartásával, az emberek rabszolgaságba, vagy adósrabszolgaságba taszításával – akkor sem, ha az államon keresztül valósul ez meg – és ezzel szemben fellépni igyekszik.
A Nemzeti Értékelvű Párt hazafias, emberközpontú, nemzeti konzervatív, keresztény értékelvű párt, amely az emberi jólétet, és méltóságot tiszteletben tartó társadalom megvalósítására törekszik, amelynek alapja a család és a magyar ember.


Mi a Nemzeti Értékelvű Pártban fontosnak tartjuk, hogy legyenek eszmei alapelveink, amelyek meghatározzák a pártunk következetes politikai irányvonalát, amely kiszámíthatóvá teszi a Nemzeti Értékelvű Párt politikájának lépéseit az emberek széles rétegei számára.
Ebből következően a felmerülő politikai kérdésekre adott válaszaink egy azonos gondolati egységbe illeszkednek.

A nemzeti konzervatív, keresztény embernek sajátos életfelfogása van, amely elutasítja liberalizmust, a kommunizmust, és minden, csak önös érdeket kiszolgáló és az embert kizsákmányoló formákat.
A Nemzeti Értékelvű Párt a hazafias, keresztényi, nemzeti konzervatív emberképre, a hagyományos értelemben véve klasszikus etikai és lelki értékekre támaszkodik, különös tekintettel az európai etikára és a jó keresztényi lelkiségre, annak megőrzésére, és ennek megfelelően kívánja alakítani és megőrizni a társadalmat.
Ez az irat rendszerezi ennek a szemléletnek a jelenlegi társadalmi helyzetre és ezen helyzetek által támasztott kihívásokra vonatkozó válaszait.

Éppen ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy biztos eszmei alappal legyünk felvértezve a Nemzeti Értékelvű Pártban, amely a párt programját a hazafias és nemzeti konzervatív emberképre építi.
Ma a társadalom eltávolodott az alapvető emberi, hazafias, nemzeti konzervatív, keresztény etika értékektől. Tehát úgy érezzük, hogy annál inkább szükség van egy egységes és egyértelmű, részletesen kifejtett elvrendszerre, amely kifejezi nemzeti értékeinket, és ezeket az értékeket szervezett politikai erőként legyünk képesek megjeleníteni a társadalmi közéletben.

Mi magyarok történelmünknél fogva több, mint ezer éves, saját és rendkívül gazdag hagyományokra építhetjük a korszerű, hazafias, nemzeti konzervatív politikánkat.
Őseink szellemi-tárgyi hagyatéka irányíthatja közéleti és politikai tevékenységünket, mint pl. a hazafiság, kereszténység, a nemzeti öntudat, a becsületesség, az etika és a más embertársaink iránti tisztelet és emberbaráti szeretett.

Két kérdésben kiemelten fontosnak éreztük, hogy állást foglaljunk: az egyre mélyülő elszegényedés és a globalizáció, amelyek következtében szükségesnek tartottuk lefektetni elveinket. Ezen jelenségek megfékezésére, kordában tartására, és a magyar nép megőrzésére, az ebben a dokumentumban lefektetett alapelveket képviselve válik a Nemzeti Értékelvű Párt, mint néppárt a magyar keresztény, valamint nemzeti konzervatív szellemi hagyaték méltó képviselőjévé.


A Nemzeti Értékelvű Párt alapelveinek hasznossága


A Nemzeti Értékelvű Párt (rövidített nevén: NÉP) néppárt, alapelvei azokat a legfontosabb emberközpontú nemzeti konzervatív elveket, értékeket és célokat tartalmazzák, amelyek megalapozzák a NÉP párt politikai programjait és a párt tagjainak közéleti tevékenységét.

Az alapelveink kifejezik a NÉP párt politikai eszmerendszerének lényét és meghatározzák önazonosságát.

Az alapelveink összehangolják a párt tagjainak, politikai vezetőinek, testületeinek, kabinetjeinek és más szerveinek tevékenységét, segítik a párton belüli egység megvalósítását és a párt integritásának kialakulását.

A NÉP elvárja minden tagjától, hogy a párt alapelvekeit megismerje és elfogadja, és érvényesíteni próbálja azt a politikai tevékenységében, konkrét kérdések megítélésében, problémák megoldásában, lelkiismerete szerint.


A Nemzeti Értékelvű Párt eszmeisége


A Nemzeti Értékelvű Párt nemzeti konzervatív, keresztény eszmeiségű néppárt, és modern, önálló programmal rendelkező párt. Eszmevilága a magyar történelmi múlt hagyományaiból és szellemiségéből fakad. A magyar nemzeti hagyományok és sajátosságok szellemében, a kialakult történelmi helyzet figyelembe vételével dolgozza ki programjait és folytatja tevékenységét a társadalom és a magyar nemzet érdekében.

A Nemzeti Értékelvű Párt az emberközpontú nemzeti konzervativizmus eszmerendszerét vallja, és az ennek megfelelő társadalom megvalósítására törekszik.

Épít a nemzeti konzervatív - keresztény mozgalmak hagyományaira.

A Nemzeti Értékelvű Párt magyar nemzeti konzervatív emberközpontú politikája arra a meggyőződésre épül, ha sikeresen kiáll a magyar nemzetért és a magyar nemzetet alkotó emberekért, családokért, tömegekért, valamint ezen önálló társadalmi individuumok sajátos érdekeinek és értékeinek tiszteletben tartásáért, elismeréséért és védelméért.

A Nemzeti Értékelvű Párt határozott nemzeti jellege mellett természetesen együttműködésre törekszik más országok hasonló eszmeiséget valló pártjaival és mozgalmaival, és hasznosíthatja más pártok elért eredményeit és gyakorlati tapasztalatait.

A NÉP pártja a nemzeti érdekek megvalósítása érdekében a saját elvei feladása nélkül mindig készen áll az együttműködésre más, de hasonló elveket valló politikai pártokkal, társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal és ideológiákkal.

Mi, a Nemzeti Értékelvű Párt tagjai arra törekszünk, hogy emberközpontú megoldásokat találjunk a társadalmi, közéleti és politikai problémák kezelésére és megoldására a hagyományos nemzeti konzervatív értékrendnek megfelelően. Természetesen nem kívánjuk a keresztényi egyházakat vagy azok bármely felekezetét politikai célokra felhasználni.
Tevékenységünk során törekszünk egy olyan politikai tevékenység megvalósítására, amely az egész társadalmi életet, a magyar nemzet fejlődését, az emberek, a bérből és fizetésből élők, a magyar vállalkozások és vállalatok, valamint személyek teljesebb kibontakozását, minél magasabb szintű oktatását, és ezáltal tudását és tisztes megélhetését szolgálja, illetve mozdítsa elő.

A Nemzeti Értékelvű Párt keresztény és emberközpontú nemzeti konzervatív eszmeisége tagjainak elkötelezettségéből fakad.
Tagjaink kötelességüknek érzik a politikai életben való aktív részvételt, az emberek érdekeinek védelmét, a politizálást pedig hazafias tettnek tekintik.
Meggyőződésünk, hogy lehetséges a keresztény szellemű, emberközpontú nemzeti konzervatív, becsületes, elvhű közéleti és politikai tevékenység.

A Nemzeti Értékelvű Párt tagjai tudatában vannak annak, hogy a társadalmi folyamatok befolyásolása csak megfelelő politikai hatalom birtokában lehetségesek, így a párt arra törekszik, hogy ezt a hatalmat az emberek felhatalmazása alapján gyakorolni tudja, de elutasítja, és fellép minden öncélú hatalomra való törekvéssel szemben.

A Nemzeti Értékelvű Párt az egyházaktól független politikai erő.
Tiszteletben tartja az egyházak és vallási felekezeteik, közösségeik autonómiáját, ugyanezt azonban viszont is elvárja.

A Nemzeti Értékelvű Párt elismeri, hogy a történelmi egyházak mással nem helyettesíthető közszolgálatot töltenek be a magyar társadalom életében.
A nemzeti konzervativizmus, emberközpontú keresztényi politikájának egyik kötelessége az, hogy visszavezesse a magyar társadalmat az erkölcs, a becsület, és tisztesség, az emberi szolidaritás és szeretet útjára, és a feltételeket ehhez biztosítsa.

A Nemzeti Értékelvű Párt emberközpontú nemzeti konzervatív eszmeiségéből következik, hogy a párt belső életében az embereitől elvárja a kölcsönös megbecsülés, tisztelet és szeretet szellemében alakítsák tevékenységüket.
A NÉP párt hazafias, emberközpontú nemzeti konzervatív szellemisége a politikai életben való részvétel stílusában és magatartásában is meg kell, hogy nyilvánuljon.

A NÉP párt, a saját eszmei elkötelezettsége mellett tiszteletben tarthatja más embercsoportok ettől eltérő nézeteit.


A Nemzeti Értékelvű Párt társadalmi felfogása


A Nemzeti Értékelvű Párt szerint a társadalom alapja a család és a családot alkotó emberek.
Az emberek szabad, öntudattal rendelkező, felelős közösségi lények, és mint ilyenek, egyediek, megismételhetetlenek és behelyettesíthetetlen értékek.

A személyes szabadság, méltóság ezen belül kifejezetten az emberhez méltó lakhatás, a tisztességes és magas szintű oktatás, a munkához való jutás, és tisztességes megélhetés minden ember elidegeníthetetlen joga, ez megköveteli az emberek ilyen jogainak elismerését, tiszteletben tartását, védelmét.
Az ember jogai természetéből fakadóan egyetemes és sérthetetlen jogok, melyeket sem az állam, sem csoportok vagy személyek indokolatlanul nem korlátozhatnak, vagy sérthetnek meg.

Az emberi méltóságnak, az igazságosságnak és tisztességnek, a becsületnek kell az alapjának lennie az emberek jogegyenlőségének.
A Nemzeti Értékelvű Párt elítéli az emberek hátrányos és igazságtalan megkülönböztetését, mindazt, ami sérti az emberi méltóságot és kiváltója napjainkban is a társadalomban mindinkább felmerülő feszültségeknek.

Az élethez való jog az ember legelemibb, legtermészetesebb és legalapvetőbb joga.
Az élethez való jogot nem lehet megtagadni hivatkozva az emberek munkakörülményeire, a társadalomban betöltött szerepére, ill. annak hasznosságára, vagy az emberek egészségi állapotára, lakáskörülményeire, vagy pedig a kultúra hiányára.

Az emberi élet annak fogamzásától a halálig tart.

Az egyes ember, vagy embercsoportok hasznossága, értéke nem függhet az általuk felhalmozott, vagy az általuk birtokolt javaktól, azok mennyiségétől, vagy minőségétől; a teljesítményüktől; a társadalomban betöltött szerepüktől, vagy nem függ a munkájuk, feladatuk hasznosságától, vagy rentabilitásától.
Az emberek nem tekinthetőek árucikkeknek; eszközöknek; tárgyaknak vagy csak hasznos erőforrásoknak.

A Magyarországon élő emberek, kistermelők, mezőgazdasági vállalkozások, vállalkozások, vagy vállalatok céljai, szükségletei elsőbbséget élveznek a multinacionális bevándorló nagytőke egyoldalú gazdasági növekedési követelményével szemben.

Az egyes ember, a család és a társadalom elválaszthatatlanok egymástól.
A társadalom az emberek és családok közössége. Az ember és a család a társadalom alapja.

A Nemzeti Értékelvű Párt a magyar társadalmat alkotó embereket és családokat a teljes magyar nemzet egységes részének tekinti.

A Nemzeti Értékelvű Párt elutasítja a kommunizmus és internacionalizmus, a eszmerendszerét.


A társadalmi felfogásunk alapjai


Az magyar társadalom legtermészetesebb formája a család, a család ősidők óta minden társadalmi felépítés alapja. A család sajátos feladatokat tölt be a társadalomban, ezért biztosítani kell a családok boldogulását, jogait, a családok normális megélhetését, társadalmi elfogadottságát és egyébként „működését” pedig biztosítani kell.

Az államnak és a társadalomnak el kell ismernie a család, mint minden társadalom alapjának jogait. Az állam vagy bármely szervezete nem veheti át a családhoz tartozó feladatokat és a család felelősségét.

Az államnak az a feladata, hogy a családokat segítse, támogassa, szükségleteit biztosítsa, és a létfeltételeket megteremtse.

Az oktatás és a nevelés kiegészítik és segítik az egyes ember, a család és a családi közösségben élők társadalmi érvényesülését, és segítik az egyes emberek, és a családban élő emberek feladatainak elvégzését.
Ezért biztosítani kell az állam részéről minden területen, az ingyenes oktatást, ezen körben pedig rendezni kell a szülők jogait és kötelességeit.

Az államnak biztosítania kell azt, hogy az emberek önmaguk gondoskodhassanak a családjaik anyagi biztonságáról.

Szükségesnek tartjuk, hogy gyermekneveléssel kapcsolatos többletterheket a társadalom munkavégzésként ismerje el.

Az egyedül élők vagy a családból bármilyen okból kiszorultak támogatását is fontos feladatnak tekintjük.

Az emberi szabadságok, szabadságjogok, méltóság érvényesülése és annak kibontakozása csak békeidőben lehetséges.
A Nemzeti Értékelvű Párt elutasítja – a társadalom jogos önvédelme kivételével – a társadalmi vagy nemzetközi konfliktusok megoldásának az erőszak, a háború, vagy bármilyen fegyveres harccal történő megoldását.

A társadalom felépítését meghatározó értékek

Az emberi szabadságok, és szabadságjogok

Az ember születésétől és természeténél fogva szabad.
Elítéljük az ember szabadságok és szabadságjogok megsértését.

A Nemzeti Értékelvű Párt abból indul ki, hogy az ember a születésétől fogva szabad, gondolkodó lény. Igazán szabad azonban akkor lehet, ha ismeri igazságot, és rendelkezik a felelős döntéshozás képességével.
Az ember az igazság ismeretében, szabadon hozott döntéseiért saját lelkiismeretének, becsületének, embertársainak, a társadalom törvényeinek, és Istennek felelős.

A szabadság minden ember alapvető emberi joga.
Saját szabadságával mindenki önállóan élhet, azonban el kell ismernie más emberek szabadságát is, az egyén szabadsága nem korlátozhatja más emberek alapvető szabadságjogait.
Az emberi szabadságok a társadalom rendezett és békés viszonyai között érvényesülhetnek.

Az emberi szabadságjogok között külön figyelmet szentel a Nemzeti Értékelvű Párt a vallás- és lelkiismereti szabadságnak. Elutasítja annak megsértését, a hátrányos megkülönböztetést.

A Nemzeti Értékelvű Párt természetesnek tartja a vallási nézetek sokféleségét.
A NÉP pártja szükségesnek tartja a különböző világi, vagy vallási nézetek tiszteletben tartását, mint a társadalom együttélésének zálogát.

A Nemzeti Értékelvű Párt fontosnak tartja az ember számára a saját népét alkotó közösség hiteles történelmének megismerését, továbbá hazafias öntudatának, kreativitásának, kezdeményező készségének és felelősségérzetének fejlesztését.


Az igazság és igazságosság


Egy normális társadalomban az igazságosság, a becsület, a tisztesség az emberi kapcsolatok nélkülözhetetlen követelménye.
Az igazság ismerete mindenkinek alapvető joga, ezért a NÉP párt az gazságot, és az igazságosságot elidegeníthetetlen értéknek tekinti.

A Nemzeti Értékelvű Párt olyan társadalmi és gazdasági szerkezet létrehozásának megvalósítását tűzte ki célul, amely nem engedi meg a társadalmi méretű igazságtalanságot.
Többek között azt, hogy egyes társadalmi vagy gazdasági csoportok vagy társadalmi rétegek más társadalmi csoportok-, rétegek hátrányára jussanak társadalmi, vagy anyagi előnyökhöz, javakhoz.

A Nemzeti Értékelvű Párt elvei biztosítják a társadalom tagjai számára az esélyegyenlőséget.
Meggyőződésünk, hogy az államnak biztosítani a kell az esélyegyenlőség érvényesüléséhez szükséges törvényi kereteket.

Az igazságnak a társadalmi élet minden területén érvényesülnie kell.
A Nemzeti Értékelvű Párt rendkívül fontosnak tartja az igazságosság és az esélyegyenlőség érvényesülését a gazdasági élet területén is.

A Nemzet Értékelvű Párt az igazság jegyében elítéli a politikusbűnözést, a politikusi létből eredő indokolatlan öncélú gazdasági előnyszerzés minden formáját, ezért kiemelten fontosnak tartja a politikusbűnözők elszámoltatását, valamint a politikusbűnözés ellehetetlenítését, és az ilyen típusú bűncselekmények elkövetésének felmerülésének esetén a nyomozóhatóság kérésére a mentelmi jog automatikus felfüggesztését.

A társadalom szerkezete


A NÉP párt jelentőséget tulajdonít a társadalmi szerkezet jó kialakításának, amely lényegesen befolyásolja az emberek cselekvési és döntési lehetőségeit.
A NÉP párt nem fogadja el, hogy egyedül a társadalmi struktúra megváltoztatása képes megoldani az összes társadalmi problémát.

A társadalmi szervezetek között kiemelt jelentőségűek az államilag működtetett önkormányzatok – emiatt az önkormányzatoknak mint állami apparátusnak rendelkezniük kell az elvégzendő feladataik ellátásához szükséges anyagi és tárgyi feltételekkel, eszközökkel.
Az önkormányzati közösségek közül kiemelt jelentőségűek a helyi települési és kerületi önkormányzatok. Az önkormányzatok önállóak és egymástól függetlenek, működésüket törvény szabályozza.


A Nemzeti Értékelvű Párt politikai rendszere,
alapja a több mint ezer éves magyar államiság.


A Nemzeti Értékelvű Párt a nemzet egészét kívánja képviselni.
Feladatunknak érezzük, hogy azokat az embereket is képviseljük, akik számára az átlagos életszínvonal és normális megélhetés csak ábránd, akiknek a munkabére, nyugdíja csak a mindennapi megélhetésük fedezésére elég.
A párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét kívánja politikai tevékenysége során előtérbe helyezni, ellátni.
Jellemzően a „kisemberek”, a bérből-, fizetésből élők és a magyar vállalkozások érdekeit szem előtt tartva kíván politizálni, politikájával segítve ezen társadalmi réteg európai színvonalú felzárkózását.

A Nemzeti Értékelvű Párt kiemelten fontosnak tartja a személyi szabadság, a társadalmat alkotó családok, az egyes ember és ezek magántulajdonának védelmét, ezért elengedhetetlennek tartja a családok, az egyes emberek és javaik bűnözéssel és bűnözőkkel szembeni jogos védelmét, ennek keretében a törvényeket a társadalom szükségleteinek kielégítése miatti elengedhetetlen változtatások bevezetését tartja szükségesnek - az általános európai gyakorlatnak megfelelően - a törvényes keretek közötti sport-, vadász- és önvédelmi célú fegyverek tartásához és használatához.

Egy normálisan működő társadalomnak az emberek szabadságát a jogrendszernek kell biztosítania. Meg kell akadályozni azt, hogy a törvényes renden kívül bárki rákényszeríthesse akaratát a társadalomra, vagy a társadalom egyes rétegeire, tagjaira.
A Nemzeti Értékelvű Párt emberközpontú nemzeti konzervatív & keresztény politika a magyar társadalom egészének egységét nem csak elvekben vallja, hanem maga kezdeményezi a magyar társadalom egységének megvalósítását az evangéliumi tanítás szellemében.
Ez korunk nemzeti konzervatív politikájának legfontosabb, legnehezebb és egyben legnagyobb feladata.
A Nemzeti értékelvű Pártban úgy hisszük, hogy a globalizáció hátrányainak elhárítását csak az emberközpontú nemzeti konzervatív politikával lehet megelőzni, vagy elhárítani és a globalizmus kedvező hatásait normális keretek között kihasználni és beépíteni a társadalmi berendezkedésbe.

A Nemzeti Értékelvű Párt a jogállamiság maradéktalan megvalósítását kívánja elérni, amelyben a társadalom szempontjából lényeges viszonyt a társadalom által alkotott törvények szabályoznak, ezen törvények minden egyes állampolgárra, és az állampolgárok valamennyi társadalmi rétegére, csoportjára, civil- és egyéb szervezetére kötelezőek.
A helyi, ill. kerületi önkormányzatok belső szabályozását úgy kell kialakítani, hogy teret engedjen a helyi hagyományoknak, és normáknak, az erkölcsi elvek megvalósulásának, és azok szabályozó szerepének.
Az önkormányzati jogoknak korlátai is vannak, az önkormányzatok nem léphetik túl illetékességi körüket, az önkormányzati szabályozások nem lehetnek ellentétesek a Magyar Köztársaság Alkotmányával és törvényeivel, továbbá nem korlátozhatják az emberi szabadságjogokat.

A szabadság és jogállamiság csak az emberek és közösségeik valódi többségi akaratára épülhet, amely garanciákat tartalmaz a kisebbségek védelmére is.

A Nemzeti Értékelvű Párt fontosnak tartja a tagjai, és minden egyes állampolgár esetében a jogi, politikai, hazai történelmi és műszaki műveltség gyarapítását.
Szorgalmazza az állampolgárok közügyekben való aktív részvételét, ezzel növelve a személyes felelősségvállalásukat.

A NÉP párt vallja, hogy az iskolázott, művelt és öntudatos állampolgárok nélkül igazi modern, fejlődésre képes társadalom nem jöhet létre.
Valljuk, hogy az európai ember: pallérozott elme, kiművelt emberfőben... nyújthat felemelkedést minden modern társadalom számára! Ezért az egyik legfontosabb dolognak érezzük az iskolák megtartását, a kistelepüléseken éppúgy, ahogyan a városokban, függetlenül azok vélt, vagy valós anyagi rentabilitásától. Tudomásul kell venni, hogy a „tudás”-nak nem közvetlenül mérhető a megtérülési mutatója, azonban, ha egy társadalmat alkotó emberek tudása és műveltségi szintje magas, akkor az a társadalom számára rentábilis, azaz pontosan mérhető hasznot hoz, nem beszélve a hazai és nemzetközi erkölcsi elismerésről, megbecsülésről.
Ezért a Nemzeti Értékelvű Párt fontosnak tartja azt, hogy minél több fiatal jusson szakmához, diplomához, ezért az oktatási rendszer átalakítását tűzte ki egyik céljául, ennek keretében kiemelten fontosnak tartjuk az iskolák támogatását, és az első diploma ingyenes megszerzését.
A magyar történelem és szellemiség hiteles oktatását.


A Nemzeti Értékelvű Párt gazdasági alapelvei


A Nemzeti Értékelvű Párt a magyar társadalom szempontjából rendkívüli fontosságúnak tartja a gazdasági viszonyok rendezettségét. A párt meggyőződése, hogy a magyar társadalom tagjainak anyagi jóléte a társadalmi szolidaritás és a társadalmi béke alapja is.

Feladatunknak érezzük, hogy azoknak az embereknek gazdasági és politikai érdekeit is képviseljük, akik számára az átlagos életszínvonal és normális megélhetés csak ábránd, akiknek jövedelme csak a mindennapi megélhetésük fedezésére elég, ezért a párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét kívánja gazdaságpolitikai tevékenysége során is előtérbe helyezni.
Jellemzően a „kisemberek”, a bérből és fizetésből élők, és a magyar mezőgazdasági, ipari vállalkozók. ill. vállalkozások érdekeit szem előtt tartva kívánja gazdaságpolitikáját kialakítani, politikájával segítve ezen társadalmi rétegek európai színvonalú felzárkózását, európai szintű bérezés, és munkahelyi környezet kialakításával, így biztosítva a XXI. századi európai társadalomnak megfelelő emberhez méltó rendes megélhetését.

A Nemzeti Értékelvű Párt támogatja az állami és magántulajdonra épülő gazdasági berendezkedést.

Az emberek magántulajdonhoz való jogát és azok törvényes keretek között bármilyen eszközzel történő megvédését alapvető emberi jognak tekinti.

A Nemzeti Értékelvű Párt nem fogadja el a „piac”, mint egyedüli meghatározó, szabályozó és mindenható szerepét.
A NÉP párt tagjainak meggyőződése, hogy egy modern társadalomban szükséges az államnak, mint az emberek, ill. a társadalom által megbízott érdekérvényesítőnek a piac káros folyamatait megakadályozni, korlátozni, ill. normális keretek közé szorítani, megvédve ezzel a társadalmat, a társadalmi javakat és az erőforrásokat.

A NÉP párt szükségesnek tartja egy olyan gazdaságpolitika kidolgozását, amely a magyar társadalom igényeit, érdekeit szolgálja, és amely figyelembe veszi a hazai erőforrásokat, javakat, tulajdonságokat, specialitásokat, és ezen elvek mentén alakítja ki a gazdasági felépítését, előtérbe helyezve ezzel a hazai mezőgazdasági és ipari termelés, és általában a hazai (magyar) termelés elsődlegességét, fejlesztését és támogatását; A Nemzeti Értékelvű Párt csökkenteni akarja az importfüggőséget mindazon területeken, ahol az társadalom számára a hazai erőforrások rendelkezése állnak.

A Nemzeti Értékelvű Párt vallja, hogy a földi javaknak minden, a magyar társadalmat alkotó ember rendelkezésére kell állniuk. A párt működése során arra törekszik, hogy a javak elosztása méltányos legyen, meggyőződése, hogy azoknak a méltányosság arányában kell eljutniuk minden egyes emberhez.

A magántulajdonnak, kifejezetten a mezőgazdasági és ipari vállalkozásoknak, vállalatoknak a köz érdekét is szolgáló feladatai is vannak.

A magyar társadalom joga, hogy megakadályozza a magántulajdonnal való visszaélést, pl. az emberek szabadságát, szabadságjogait, törvény által biztosított jogait nem korlátozhatja; nem teremthet indokolatlan függőségeket és monopolhelyzeteket; nem kartelezhet; korlátozás nélkül nem adhat el silány minőségű terméket; valamint az itthon eladott termékeknek legalább 50%-ban az országban megtermelt árunak kell lennie.

A Nemzeti Értékelvű Párt támogatja a vállalkozások esélyegyenlőségét.
A vállalkozási formák között nem tesz különbséget.
Indokoltnak tartja a „valódi” termelő szövetkezetek, létrejöttét, anyagi és erkölcsi támogatását. A tevékenységek jellege miatt különösen fontosnak tartjuk a szövetkezetek létrejöttének támogatását a mezőgazdaság, a természetgazdálkodás és az ipar egyéb területein.

A NÉP a méltányos közteherviselés elvét vallja, alapkövetelménynek tartja, hogy a társadalom közterheit mindenki jövedelme arányában viselje.

A NÉP igyekszik elősegíteni Magyarország valamennyi állampolgára számára jólétének emelkedését és támogatja is azt.
Azonban a Nemzeti Értékelvű Párt károsnak tartja az elsősorban profitérdekű fogyasztás egyoldalú növelésének segítését, és az emberek kizsákmányolására alapuló fogyasztói társadalmat.

A Nemzeti Értékelvű Párt elismeri az emberi munka méltóságát.
A munka és a munkához való jutás az ember természetes alapjoga.
Ezért a Nemzeti Értékelvű Párt kiemelten fontosnak tartja a munka és a magyar munkaerő európai szintű erkölcsi és síkra száll annak anyagi elismeréséért, megbecsüléséért.

A Nemzeti Értékelvű Párt küzd a munkavállalók jogos érdekeinek védelméért, támogatja szabad szervezkedésüket.

Társadalmi érdek, hogy hazánk a lehetőségeihez mérten fejlődjék, azt vesszük alapul, hogy Magyarország területileg egy és egész, ezért meggyőződésünk, hogy az ország különböző területein élőknek egyenlő esélyt kell biztosítani az emberhez méltó életkörülmények eléréséhez, az emberek anyagi és erkölcsi boldogulásához.
Meggyőződésünk, hogy az állam feladata az, hogy a törvényi kereteket megteremtse és intézkedéseket tegyen az igazságtalan Magyarországon belüli területi különbségek kiegyenlítésére.

Az egyes területek segítésének abban kell megnyilvánulnia, hogy segítse az ország elmaradottabb területein az elsősorban magyar tulajdonú ipari, mezőgazdasági vállalkozások megtelepedését, azért hogy az ott élő emberek öntevékeny részvételét és aktivitását segítse, ezzel megteremtve a nehézségekből való kilábalás feltételeit.


Természetvédelmi elveink


Az ember és a természet kapcsolatában a Nemzeti Értékelvű Párt abból indul ki, hogy az ember felelős a világ megtermelt javainak kiaknázásáért és használatáért, ezért felelősséggel tartozik nemcsak a ma élő, hanem a jövő generációinak tagjaival szemben is.

A természet erőforrásaival való gazdálkodásnál figyelembe kell venni, hogy „A földet nem örököltük atyáinktól, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

A Nemzeti Értékelvű Párt megengedhetetlennek tartja, hogy a multinacionális érdekek, a fogyasztás és a vélt vagy valós gazdasági növekedést elősegítendő, öncélú profithajszolás miatt azt, hogy kizsákmányolják, lerombolják a természetet, és tönkretegyék annak ökoszisztémáját.

A Nemzeti Értékelvű Párt olyan patrióta, protekcionista gazdasági és társadalmi fejlődést támogat, amely erkölcsi kötelezettségének tekinti a természet és az emberi élet minőségének megőrzését és javítását is.

Nélkülözhetetlennek tartjuk az állami intézkedések mellett az emberek felelősségtudatának és öntudatos életmódjának kialakításának fejlesztését, és az öntudatos életmódra nevelést is.
A NÉP párt úgy gondolja, hogy a társadalom gazdasági fejlődése elérhető a természeti ökoszisztémák teljes lerombolása nélkül, továbbá szükség van, ha az még lehetséges, a már lerombolt ökoszisztémák helyreállítására, illetve azok regenerálására és bővítésére.

A Nemzeti Értékelvű Párt meggyőződése, hogy az ember és a természet, vallási szempontból „a teremtett világ” viszonyát a társadalmi szükségletek teljességét figyelembe vevő rendszerben lehet megoldani, elsődlegesen olyan természetbarát technológiát alkalmazva, amely nem rombolja le a környezetet és az ökoszisztémát.

Nemzeti Értékelvű Párt kifejezetten kivitelezhetőnek tartja Magyarországon a környezetbarát ipar, a „zöld mezőgazdaság” és a könnyűipar visszaállítását és újjáépítését, hiszen hazánk agráripari ország, azaz „élelmiszer nagyhatalom” volt a „liberális rombolást” megelőzően.

A Nemzeti Értékelvű Párt elítéli a természetes környezetünket leromboló, kizárólagosan öncélú és profitorientált gazdasági növekedésre törekvést, elítéli azon túlzó törekvéseket is, amelyek nem foglalkoznak, ill. nem veszi figyelembe a társadalom ésszerű igényeit.

A NÉP párt fontosnak tartja, hogy az ország őshonos flóráját és faunáját megőrizze és gyarapítsa, valamint a köztudomás és kultúra szervesebb részévé tegye, ezzel elősegítse az őshonos növények és állatok megőrzését, lehetővé tegye és hosszú távon fenntarthatóan biztosítsa élőhelyüket, valamint teret nyújtson ezen állat- és növényfajok ésszerű gazdasági felhasználásához, ahonnan tájidegen fajok térhódítása miatt kiszorultak.


Szigethalom, 2011. november 26.

Nemzeti Értékelvű Párt elnöksége,
a NÉP pártja nevében.

Minden jog fenntartva.


0/5 : Nincs értékelve